Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

www.mrowka.top

 

 

I Definicje:

 • Administrator/Sprzedający - spółka "Matex Rogozinscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Sp.k." z siedzibą w Wolsztynie, adres: ul. Dworcowa 17 A, 64-200 Wolsztyn zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000659401 NIP 9231613411, REGON 411569118, telefon 68 347 38 87 e-mail: biuro@matexbis.com.pl;

 • Serwis - serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.mrowka.top, za pośrednictwem którego Administrator m.in. udostępnia Towary w celu sprzedaży na rzecz Użytkowników oraz zamieszcza treści związane z prowadzoną działalnością;

 • Sklep Internetowy – wyodrębniona część Serwisu umożliwiająca zakup Towarów;

 • Użytkownik/Klient - każdy, kto korzysta z Serwisu;

 • Kupujący – Użytkownik będący osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych posiadający jednocześnie zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy i dokonywanie zakupów, a także Użytkownik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym;

 • Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą;

 • Towary – produkty dostępne w aktualnej ofercie handlowej Sprzedającego oferowane do nabycia w Sklepie Internetowym;

 • Umowa Sprzedaży – umowa w przedmiocie zakupu Towarów dostępnych w ofercie Sklepu zawierana pomiędzy Sprzedającym i Kupującym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi poprzez zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu oraz kliknięcie ikony oznaczonej jako ,,Złóż zamówienie”, z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji;

 • Rejestracja - proces polegający na wypełnieniu odpowiednich pól w Formularzu Rejestracyjnym, w czasie którego Kupujący decyduje o utworzeniu dla siebie indywidualnego Konta w Serwisie;

 • Konto – zapis w systemach informatycznych Serwisu przypisany indywidualnie do Klienta, zawierający zbiór informacji dotyczących Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient po zalogowaniu może składać zamówienia oraz zawierać umowy;

 • Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta zawierającego dane do składania zamówień i zawarcia Umowy sprzedaży;

 • Formularz Zamówienia - formularz uzupełniany on-line dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez wybór Towarów oraz określenie sposobu dostawy i płatności oraz adresu do wysyłki i faktury;

 • Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu oraz zasady dokonywania zakupu w Sklepie Internetowym;

 • Newsletter – gazetka elektroniczna wydawana periodycznie przez Sprzedającego, zawierająca informacje handlowe Sprzedającego lub jego partnerów, w której zamieszczane są m.in. informacje dotyczące dostępnych w Sklepie Internetowym Towarów oraz organizowanych promocjach

 • Sklep stacjonarny - miejsce przeznaczone do obsługi Kupujących i odbioru Towarów, mieszczący się w Wolsztynie (64-200) przy ul. Dworcowej 17A.

 • Koszyk - lista Towarów, wybranych przez Klienta do zamówienia;

 • Odbiór osobisty - odbiór zamówionych Towarów przez Kupującego bezpośrednio w Sklepie Stacjonarnym.

 

II Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem – www.mrowka.top prowadzi spółka pod firmą "Matex Rogozinscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Sp.k." z siedzibą w Wolsztynie, adres: ul. Dworcowa 17 A, 64-200 Wolsztyn zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000659401, NIP 9231613411, REGON 411569118, zwana dalej: „Sprzedającym” lub „Administratorem”.

 2. Przedmiotem działalności Sklepu Internetowego jest sprzedaż detaliczna/hurtowa produktów budowlanych, do domu, ogrodu oraz innych produktów.

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 4. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak również do Przedsiębiorców.

 5. Korzystanie z Sklepu Internetowego oraz rejestracja w Sklepie Internetowym obywa się wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie. Podczas dokonywania zakupów i Rejestracji, Kupujący zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

 6. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia (komputer, telefon komórkowy, tablet) pozwalającego na dostęp do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 10, Chrome 39, FireFox 34, Opera 26, FireFox 34, Safari 5 lub nowszych z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

III Konto

 1. Założenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne.

 2. Klient może założyć Konto po prawidłowym wypełnieniu stosownego Formularza Rejestracyjnego.

 3. W ramach Rejestracji Klient podaje:

- imię, nazwisko, adres e-mail oraz wybiera hasło, w razie korzystania z pozostałych funkcjonalności Serwisu (w szczególności dokonania zakupu wraz z dostawą) należy podać dodatkowe niezbędne dane.

 1. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na Formularzu Rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 2. W wyniku Rejestracji wraz z założeniem Konta Kupujący tworzy swój profil oraz ustala indywidualny Login i Hasło umożliwiające późniejsze dokonywanie zakupów poprzez zalogowanie do Konta bez konieczności każdorazowego wypełniania całego Formularza Zamówienia. Kupujący ma możliwość dostępu do swojego Konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu

 3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Stronami umowy, której przedmiotem jest świadczenie drogą elektroniczną przez Sprzedającego usługi prowadzenia Konta Kupującego z możliwością korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego oraz jego funkcjonalności.

 4. Administratorem danych osobowych Klienta podanych w celu założenia i korzystania z Konta, świadczenia usług drogą elektroniczną, zamówienia lub dostawy Produktów oraz innych danych niezbędnych do realizacji usług w Serwisie jest Sprzedający. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu założenia i prowadzenia Konta, realizacji zamówienia Towarów (to jest w celu jego nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania) lub świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, w szczególności marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane, na podstawie umów powierzenia, podmiotom współpracującym ze Sprzedającym przy realizacji zamówień lub świadczenia usług drogą elektroniczną. Klientowi przysługuje prawo dostępu i poprawiania treści swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji w serwisach lub korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 5. Świadczenie usług przez Sprzedającego w Serwisie w ramach Konta ma charakter bezterminowy, Klient może w każdym czasie rozwiązać z Sprzedający umowę o świadczenie usług w ramach Serwisu wypowiadając ją.

 6. Klient, który chce wypowiedzieć umowę o świadczenie usług w ramach Konta musi poinformować o swojej decyzji Sprzedającego w drodze jednoznacznego oświadczenia o rezygnacji, przesłanego w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub elektronicznej skierowanej na adres e-mail lukasz@matexbis.com.pl., co nie uchybia jego prawu do odstąpienia od danej umowy. Sprzedający może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o potwierdzenie. Złożenie powyższego oświadczenia powoduje rozwiązanie Umowy z chwilą jego otrzymania przez Sprzedającego oraz skutkuje usunięciem konta Kupującego posiadanego w Serwisie.

 7. Sprzedający jest uprawniony do rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, gdy:

  1. Kupujący narusza postanowienia Regulaminu;

  2. Kupujący korzysta z Serwisu do celów niezgodnych z dobrymi obyczajami lub przepisami obowiązującego prawa.

 1. Sprzedający wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Kupującego stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego podczas Rejestracji.

 2. Tryb rozwiązania umowy opisany w niniejszym paragrafie nie odnosi się do zawieranych Umów Sprzedaży.

IV Zasady dokonywania zakupów i zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Aktualne ceny produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia oraz jego wysłaniem Kupujący jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i jego dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.

 2. Zdjęcia Towarów mają charakter poglądowy. Oferowany Towar może różnić się od wizerunku na zdjęciu.

 3. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Kupujący, po zapoznaniu się z ofertą zamieszczoną w Serwisie, może złożyć zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia.

 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17:00 oraz w soboty, w niedziele i święta, rozpatrywane są w kolejnym dniu roboczym.

 6. Aby dokonać zamówienia należy wybrać Towar do Koszyka a następnie przejść do sekcji „Przejdź do koszyka”.

 7. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu niezbędnych danych w Formularzu Zamówienia dostępnego w Serwisie.

 8. Formularz Zamówienia można wypełnić:

 • bez zakładania i logowania się do Konta w Serwisie lub

 • po założeniu i zalogowaniu się do Konta w Serwisie.

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia i potwierdzenie prawidłowości podanych informacji oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.

 2. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów określonych w zamówienia.

 3. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia, wysyłając stosowną wiadomość e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedającego o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. na adres podany przez Kupującego, podczas Rejestracji bądź w Formularzu Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym.

 4. Podczas dokonywania zakupu Kupujący może także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Administratora i jego partnerów biznesowych, poprzez zaznaczenie odpowiednich ikon. Możliwość zakupu Towaru nie jest uzależniona od zaznaczenia zgód wskazanych w zdaniu poprzednim, których wyrażenie jest dobrowolne i może być cofnięte w każdym czasie.

 5. Na procedurę zawarcia Umowy składają się:

 • w przypadku wybrania sposobu płatności innego niż „za pobraniem”: (1) wybranie Produktów przez Klienta, (2) złożenie zamówienia przez Klienta, (3) potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego, (4) płatność.

 • w przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem” lub gotówką przy Odbiorze Osobistym: (1) wybranie Produktów przez Klienta, (2) złożenie zamówienia przez Klienta, (3) potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego, (4) potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta.

 1. W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient otrzymuje wiadomością e-mail potwierdzenie jego zamówienie. W potwierdzeniu znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności nazwa Towaru, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy/odbioru oraz status zamówienia.

 2. W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu, Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego. Kupujący ma wtedy prawo rezygnacji z całości zamówienia lub jego części. Może również zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia.

 3. Potwierdzenie zamówienia wraz z Regulaminem stanowią integralną część Umowy i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Sprzedającego i Klienta. Termin przesłania potwierdzenia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.

 4. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione Towary:

 • Płatności online za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU.

  • Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia; po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail.

  • Płatności za zamówione Towary w ramach usługi płatności online obsługuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444.

 • Przelew tradycyjny.

 • Płatność gotówką przy odbiorze Towarów zamówionych z dostawą (dostawa za pobraniem).

 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym Towaru w Sklepie stacjonarnym.

 1. Jeśli Klient wybierze sposób płatności gotówką przy odbiorze zamówionych z dostawą (dostawa za pobraniem) lub gotówką przy odbiorze osobistym Towaru w Sklepie stacjonarnym, otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą rejestrację zamówienia z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni link.

 2. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta bądź przyjęcia zapłaty do chwili wysyłki Towaru, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

 3. Początek biegu terminu realizacji zamówienia liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne online - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego, zaś w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem bądź płatności gotówką przy odbiorze od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta.

 

 1. Termin realizacji w zależności od rodzaju zamawianego towaru wynosi od 48 godzin do maksymalnie 21 dni roboczych.

  W przypadku dokonywania płatności za pomocą przelewu tradycyjnego za zakupiony towar o wartości przewyższającej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto, Sprzedający po złożeniu przez Kupującego kompletnego zamówienia, wystawi Kupującemu fakturę pro-forma, którą wyślę na adres mailowy podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia lub widniejący na profilu indywidualnego Konta posiadanego przez Kupującego w Sklepie Internetowym. Z chwilą zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Kupującego do faktury pro-forma, Sprzedający wysyła Towar wraz z fakturą VAT zawierającą adnotację ,,Zapłacono’’ lub paragonem dokumentującym zakup.

 2. Zakup Towarów z opcją płatności gotówkowej przy dostawie za pobraniem możliwy jest w przypadku zakupu za wartość nieprzekraczającą 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto.

 3. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia, Sprzedający wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy Sprzedaży. Po bezskutecznym upływie drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedający prześle Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 4. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu Towaru do momentu dokonania płatności, poprzez przerwanie procesu finalizowania zamówienia.

 5. W przypadku braku w magazynie zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Sprzedającego nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedający poinformuje Kupującego w terminie przeznaczonym na realizację zamówienia o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez niego adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na wskazany numer. W przypadku braku porozumienia z Kupującym, co do sposobu realizacji umowy w sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim Sprzedający może anulować zamówienie w całości. W przypadku anulowania, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części.

 6. Do każdego zakupu Sprzedający wystawia paragon lub fakturę VAT na warunkach określonych w ustępie poniżej.

 7. W przypadku wypełnienia przez Kupującego w formularzu zamówienia pola z nazwą firmy i numerem NIP, Sprzedający do dokonanego zakupu wystawia fakturę VAT. Złożenie zamówienia przez Kupującego we wskazany w zdaniu poprzednim sposób oraz zaznaczenie ikony ,,Wyrażam zgodę na wysłanie faktury w formie elektronicznej’’ jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie przez Sprzedającego faktury elektronicznej na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku braku zaznaczenia wskazanej wyżej ikony Sprzedający przesyła fakturę w formie papierowej na adres Kupującego lub dołącza fakturę do zamówionego Towaru.

V Dostawa

 1. Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Kupujący w momencie składania zamówienia dokonuje wyboru sposobu dostawy zamówionego Towaru spośród podanych możliwości zawierających ceny transportu określonego Towaru.

 3. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.

 4. Szczegóły dotyczące dostawy dostępne są w opisie Towaru oraz w procesie składania zamówienia. Kupujący ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru w Sklepie Stacjonarnym, dostawy Towaru własnym transportem Sprzedającego lub przez dostawcę – firmę kurierską.

 5. W przypadku wybrania opcji „Wysyłka kurierska” zamówione Towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w Formularzu Zamówienia. Kurier dostarcza Towar na adres podany w Formularzu Zamówienia. Wszystkie przesyłki standardowe: tj. paczki o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element, niedostarczane na paletach, przy których waga paczki nie przekracza 31,5 kg, każdy z jej wymiarów (długość/szerokość/wysokość) jest mniejszy niż 300 cm, a maksymalna długość: 175 cm (najdłuższy bok) dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki są dostarczane pod budynek wskazany w adresie dostawy, kurier jest zobowiązany wyładować przesyłkę z samochodu.

 6. Dostawa Towarów gabarytowych:

 • Ciężar przesyłki poniżej 31,5 kg:

Koszt dostawy dla zamówień o wadze poniżej 31,5 kg oraz termin dostawy jest podawany w ogólnodostępnej informacji, a także w Koszyku podczas podsumowania zamówienia. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają szczególnych wymagań tj. doręczenia w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz paczek z zastrzeżeniem godziny odbioru. Warunki i koszty dostawy w tym zakresie wymagają indywidualnych ustaleń i Klient zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia skontaktować się ze Sprzedającym oraz uzyskać wskazanie kosztów dla tych szczególnych wymagań. Zamówienia złożone bez określenia szczególnych warunków dostaw realizowane będą w Dni robocze.

 • Ciężar przesyłki powyżej 31,5 kg:

Klient zostaje obciążony kwotą usługi transportowej, zgodnie z informacjami zawartymi w procesie wyboru płatności oraz dostawy. Koszt usługi transportowej jest zależny od jest zależna od całkowitej wagi zamówionego towaru. Koszt transportu wskazany zostanie przez Sprzedającego indywidualnie i wymagał będzie potwierdzenia przez Klienta.

 1. W przypadku Odbioru Osobistego Klient zostanie poinformowany wiadomością SMS lub wiadomością e-mail o możliwości odbioru. Towar może być odebrany w godzinach otwarcia Sklepu Stacjonarnego w godzinach od 8:00 do 17:00 w dni robocze. Zamówiony towar zostanie wydany Klientowi, który złożył zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej. Sprzedający może zażądać od osoby odbierającej towar okazania dokumentu tożsamości oraz pisemnego potwierdzenia odbioru towaru. W razie odmowy takiej weryfikacji Sprzedający może odmówić wydania towarów.

 2. Wysyłając towar, Sprzedający zapewni sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy w szczególności zapewniający jej nienaruszalność.

 3. Kupujący powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Kupujący obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

 4. W przypadku Odbioru Osobistego Kupujący zobowiązany jest przed podpisaniem dokumentu odbioru do sprawdzenia Towaru pod względem ilościowym, widocznych wad oraz poprawności zamówionego towaru.

 5. Chwilą wydania Towaru jest moment odebrania Towaru ze Sklepu Stacjonarnego przy Odbiorze Osobistym, a w przypadku jego wysyłki – odbioru od firmy, której powierzono dostawę Towaru.

 6. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzi na Kupującego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy

 7. W wypadku braku odbioru Towarów zamówionych z Odbiorem Osobistym w terminie 7 dni liczonych od dnia przesłania wiadomości, o której mowa w pkt 7 (nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy), zamówienie Klienta zostanie anulowane. W razie wcześniejszej zapłaty za takie zamówienie, zapłata zostanie zwrócona Klientowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia.

 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 9. W przypadku dostarczenia towaru na miejsce dostawy w umówionym terminie, jednak w wyniku błędów leżących po stronie Klienta niebędącego Konsumentem, uniemożliwiających wydanie towaru, w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego Towaru lub podania błędnego bądź niedokładnego adresu uniemożliwiającego dostawę Towaru, a także, gdy dostarczenie towaru jest niemożliwe w szczególności ze względu na brak odpowiedniego dostępu lub drogi do miejsca dostawy niezapewniony rozładunek, nieobecność osoby upoważnionej, brak możliwości dojazdu do miejsca rozładunku...) Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia takiego Kupującego kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu Towaru

VI Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa.

 2. Treść serwisu jest własnością Administratora. Kopiowanie wszelkiej zawartości strony, a w szczególności opisów i zdjęć Towarów w celach komercyjnych bez pisemnej zgody jest zabronione.

 3. Ochronie prawa autorskiego podlega zawartość Serwisu włącznie z grafikami, logotypy, przyciski, obrazki, jak i ich kompilacje oraz oprogramowanie dostępne w Sklepie stanowiące własność Administratora lub jego dostawców i wykonawców.

 4. Użytkownik podczas korzystania z Serwisu i dokonywania zakupu zobowiązuje się do:

- nie wprowadzania jakichkolwiek zmian podczas korzystania z Serwisu oraz do niekorzystania bez zgody uprawnionych podmiotów z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w Regulaminie;

- korzystania z nabytego Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

 1. Administrator zastrzega, że naruszenie postanowień Regulaminu może spowodować wstrzymanie świadczenia usług drogą elektroniczną do czasu przedstawienia przez Użytkownika wyjaśnień dotyczących stwierdzonych naruszeń lub rozwiązanie Umowy przez Administratora.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w możliwości korzystania z Serwisu i dokonywania zakupu w Sklepie wynikające z ograniczeń technicznych urządzenia lub oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika oraz spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora.

VII Dane Osobowe

 1. Kupujący dokonując Rejestracji Konta bądź wypełniając Formularz Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (teks jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

 2. Dane osobowe pobierane od Kupującego są przetwarzane w celu umożliwienia mu korzystanie ze Sklepu, w tym realizacji zakupów, a także w celach marketingowych zgodnie z treścią udzielonych zgód. Zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną (e-mail) Kupujący wyraża poprzez dobrowolne zaznaczenie odpowiednich pól podczas Rejestracji w Sklepie.

 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

 4. Od Użytkownika mogą zostać pobrane następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – nazwa firmy oraz numer NIP.

 5. Ponadto Administrator będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika oraz czasu korzystania Użytkownika z Serwisu. Dane te przetwarzane będą w celach technicznych oraz statystycznych. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) które ułatwiają korzystanie z zasobów Serwisu, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz na zbieranie danych na potrzeby analizowania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze Użytkownika. Serwis może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z komputerem Użytkownika. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane (np. personalizacja prezentowanych w Serwisie treści).

 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich poprawiania oraz żądania usunięcia w każdym czasie.

 7. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator, a także podmiot zajmujący się realizacją płatności oraz dostawą Towarów. W zakresie dokonywania płatności odbiorcą danych osobowych jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444.

 8. W zakresie dostawy Towarów odbiorcą danych osobowych jest DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000028368, NIP: 5260204110.

 9. Administrator odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo danych zgromadzonych w bazie Serwisu. PayU SA odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo danych podanych przez Użytkownika w związku z realizacją płatności.

 10. Po zakończeniu świadczenia usługi Administrator może przetwarzać dane Użytkownika pobrane przy rejestracji oraz zgromadzone w trakcie realizacji usługi, wyłącznie w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VIII Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Konta w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych wyraźnie w ustępach poniżej.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

a w przypadku umowy, która:

  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  3. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres 64-200 Wolsztyn ul. Dworcowa 17A lub pocztą elektroniczną e-mail lukasz@matexbis.com.pl. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zanim Sprzedający przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się On na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 6. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Towar należy odesłać rzecz na adres: 64-200 Wolsztyn ul. Dworcowa 17A lub przekazać w Sklepie Stacjonarnym, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sprzedający o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Konsument otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.

 9. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedający jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 11. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sprzedający o odstąpieniu od Umowy.

 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX Rękojmia

 1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Towary bez wad.

 2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Kupującemu.

X Postępowanie reklamacyjne

 1. Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu oraz wad i usterek Towarów.

 2. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w następujący sposób:

- w formie pisemnej osobiście w Sklepie Stacjonarnym,

- w formie pisemnej przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Matex Rogozinscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Sp.k., ul. Dworcowa 17A; 64-200 Wolsztyn, z dopiskiem „reklamacja”

- za pośrednictwem poczty elektronicznej skierowanej na adres: lukasz@matexbis.com.pl,

 1. W przypadku Konsumenta, reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie, również ustnej.

 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz wskazanie danych Kupującego.

 3. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej przesyłając Kupującemu informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres e-mail i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. W przypadku gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Sprzedający niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych oraz zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

 4. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedającego i na jego koszt. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedającemu w miejscu, w którym Towar się znajduje.

 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji, ale towar można zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana Kupującemu w momencie zakupu.

XI Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego są objęte gwarancją udzieloną przez producenta/importera. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

 2. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

 3. Korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji Kupujący reklamuje produkt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji, a Sprzedający może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

XII Metody rozstrzygania sporów

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 3. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Konsumenta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

 4. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

 5. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR: /ec.europa.eu/consumers/odr./

XIII Newsletter

 1. Kupujący ma możliwość zamówienia Newslettera.

 2. Zamówienie może nastąpić w dowolnej chwili poprzez zapisanie się do Newslettera na stronie głównej Serwisu.

 3. W ramach Newslettera Sprzedający może przekazywać informacje handlowe drogą elektroniczną, na co Kupujący zamawiając Newsletter wyraża zgodę.

 4. Kupujący może zrezygnować z Newslettera, jak również cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w każdej chwili. Rezygnacja z Newslettera może nastąpić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres lukasz@matexbis.com.pl oraz poprzez kliknięcie na link znajdujący się w każdym przesłanym Newsletterze.

XIV Postanowienia końcowe

 1. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin Użytkownikowi przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego postanowieniami. Ponadto Administrator zobowiązuje się udostępnić Regulamin w formie pliku PDF na każde żądanie Użytkownika zgłoszone poprzez przesłanie informacji e-mail na adres lukasz@matexbis.com.pl.

 2. W razie dokonania zmian w Regulaminie ujednolicona wersja Regulaminu uwzględniająca wprowadzone zmiany zostanie opublikowana w Serwisie. Nowa wersja Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej opublikowania w Serwisie. W tym czasie obie wersje Regulaminu dostępne są w Serwisie z określeniem daty ich wygaśnięcia oraz wejścia w życie.

 3. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktych przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualnie brzmienie  Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 5. W przypadku ewentualnej niezgodności lub różnic interpretacyjnych niniejszego Regulaminu z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa pierwszeństwo mają regulacje ustawowe i je należy stosować.

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06,04, 2017 roku.

Newsletter

Adres email wydaje się błędny. Subskrypcja na adres {0} została anulowana.